PDF Natisni E-pošta

TEMELJNI PROGRAM VUKOVE ZADUŽBINE V LJUBLJANI


Vukova zadužbina obsega tri osnovna programska podro?ja:

 • šolsko
 • kulturno in
 • znanstveno-raziskovalno.

Posebni programi in projekti Vukove zadužbine v Ljubljani so odvisni od njenih profesionalnih in kadrovskih zmogljivosti, razpoložljivih finan?nih sredstev in možnosti povezovanja s slovenskimi, regionalnimi in evropskimi programi in mrežami.

Vukova zadužbina ima programski svet in komisije. Za posebne uspehe in dosežke podeljuje Vukove nagrade za šolstvo, kulturo in znanost.


Podro?je šolstva

obsega u?enje in širjenje srbskega jezika ter vzpodbujanje izobrazbene ravni in razgledanosti srbske skupnosti v Sloveniji.

Naloge Vukove zadužbine na podro?ju šolstva:

 • organiziranje brezpla?nih in pla?anih te?ajev srbskega jezika v sodelovanju s šolskimi ustanovami Slovenije in Srbije. Te?aji so lahko posebni (poslovni, konverzacijski) ali splošni, usklajeni s šolskimi programi;
 • pomo? v obliki štipendij in drugih oblik študija srbskega jezika in književnosti za Slovence v Srbiji ter pomo? Srbom v Sloveniji pri študiju na vseh visokošolskih usmeritvah. Za obe kategoriji sta izbor in dostopnost štipendij odvisna od finan?nih sposobnosti Vukove zadužbine v Ljubljani;
 • organiziranje prireditev, predavanj, razgovorov, projekcij in drugih dejavnosti, namenjenih širokemu ob?instvu, da bi se v Sloveniji prikazalo in širilo spoznavanje nekdanje in sedanje Srbije;
 • osnovanje baze podatkov o Srbih v Sloveniji: o tokovih in oblikah naseljevanja, zapisih, popisih, statistiki; zbiranje filmskih in video dokumentov ter ustna pri?evanja v obliki arhiva zvo?nih in pisnih zapisov;
 • pomo? pri objavi razli?nih delov baze podatkov kakor tudi njeno digitalizacijo, ki bi bila dostopna vsem prebivalcem Slovenije;
 • postopno pripravo knjižnice in muzeja Srbov v Sloveniji – najprej v virtualni obliki.


Podro?je kulture

obsega sodelovanje na kulturnem in umetniškem podro?ju delovanja Srbov v Sloveniji in pomaga pri kulturnem ustvarjanju in predstavitvi dosežkov Srbov v Sloveniji in v Srbiji – po potrebi pa tudi v regiji in na mednarodni ravni. V sodelovanju z Ministrstvom za kulturo Republike Slovenije je kulturne programe in projekte mogo?e priklju?iti k meddržavnemu sodelovanju ali jih prikazati samostojno. Kulturno podro?je obsega organizacijo in pomo? pri razstavah, koncertih, predstavah, predstavitvah knjig, društev, glasbenih skupin ter posameznih umetnikov in umetnic. To podro?je je v najtesnejšem stiku s številnimi kulturnimi ustanovami Slovenije, prireditvami in kulturnimi iniciativami nevladnih organizacij (NVO), ter skrbi za informiranje Srbov v Sloveniji tako o minulih kot sodobnih in najnovejših kulturnih dogodkih v Srbiji. Kulturno podro?je teži k obojestranski predstavitvi in v tem smislu dosledno neguje na?elo multikulturnosti in najširše razumljeno izmenjavo med Srbijo in Slovenijo.

Naloge Vukove zadužbine na podro?ju kulture:

 • spremljanje teko?ega kulturnega ustvarjanja Srbov v Sloveniji in vzpodbujanje vseh oblik izmenjave;
 • sestava letnega koledarja kulturnih dogodkov;
 • vzpodbujanje vseh oblik kulturnega ustvarjanja Srbov v Sloveniji;
 • izgrajevanje mreže kulturnih institucij in iniciative Srbov v regiji;
 • izgradnja in negovanje sodelovanja z društvi drugih etni?nih manjšin v Sloveniji;
 • posebno pozornost posve?a umetniškim delom, ki se ukvarjajo z likom, delom in vplivom Vuka Stefanovi?a Karadži?a;
 • posebno pozornost posve?a obstoje?im srbskim kulturnim spomenikom, njihovemu vzdrževanju, obnovi uni?enih in izgradnji novih.


Znanstveno-raziskovalno podro?je

obsega raziskovanje življenja in dela Vuka Stefanovi?a Karadži?a, obdobja, v katerem je živel ter zgodovinskega konteksta, prav tako pa tudi raziskave znanstvenih disciplin, ki jim je dal pionirski in temeljni prispevek: jezikoslovje, zgodovina, književnost, etnografija, pedagogika in politologija. Znanstveno-raziskovalno podro?je interdisciplinarno preu?evanje omenjenih podro?ij še posebno podpira. Vukova zadužbina podpira zainteresirane znanstvenike in znanstvenice iz teh podro?ij ter preu?uje možnosti sodelovanja z institucijami v Sloveniji in Srbiji (ministrstva, fakultete, inštitute itd.), a tudi na širšem mednarodnem podro?ju.

Naloge Vukove zadužbine na znanstveno-raziskovalnem podro?ju:

 • pomo? pri raziskovanju srbskega jezikoslovnega idioma, dialekta in drugih jezikovnih pojavov  v Sloveniji;
 • pomo? pri preu?evanju popotovanj Vuka Stefanovi?a Karadži?a, njegovega kulturnega in intelektualnega nomadizma; preu?evanju del drugih ustvarjalcev, ki so bili njegovi sodobniki, in njihovih obiskih v Sloveniji, ter o povezavah med centri Srednje Evrope in Balkana;
 • pomo? pri preu?evanju minule in sodobne srbske diaspore  med Dunajem, Budimpešto in Trstom;
 • pomo? pri najrazli?nejših raziskavah iz drugih znanstvenih podro?ij;
 • organizacija najrazli?nejših virov finan?ne pomo?i znanstvenikom, ki raziskujejo omenjena podro?ja delovanja v Sloveniji;
 • vzpodbujanje raziskovalnega duha in kriti?ne misli vseh svojih ustvarjalcev, podpornikov in zadužbinarjev.
 
 
zmaj.jpg
zmajarkade.jpg