PDF Natisni E-pošta

STATUT VUKOVE ZADUŽBINE


I. SPLOŠNE DOLO?BE

1. ?len
Ustanova VUKOVA ZADUŽBINA (v nadaljevanju: ustanova) je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih dolo?a zakon, akt o ustanovitvi ustanove in ta statut in šteje za ustanovljeno z dnem objave soglasja Ministrstva za kulturo v Uradnem listu RS štev. 49 z dne 12.5.2006.

2. ?len
Ta statut ureja organizacijo in organe ustanove, premoženje ustanove in na?in razpolaganja s prihodki ustanove ter druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje ustanove.

3. ?len
Ustanovitelji ustanove so navedeni v aktu o ustanovitvi.

4. ?len
Ime je: Ustanova VUKOVA ZADUŽBINA.
Sedež ustanove je v Ljubljani, Gradnikove brigade 6.
Ime in sedež ustanove lahko spremeni uprava s soglasjem ustanoviteljev v skladu z aktom o ustanovitvi in zakonom. Sprememba je veljavna, ko da soglasje Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

5. ?len
V pravnem prometu uporablja ustanova svoj znak in žig okrogle oblike z napisom: USTANOVA VUKOVA ZADUŽBINA  Ljubljana, v latinici in cirilici. Žig je dodatno opremljen z zaporedno številko.


II. NAMEN USTANOVE

6. ?len
Namen ustanove je podro?je preu?evanja in ohranjanja srbske kulturne dediš?ine. Ustanova zagotavlja izpolnjevanje namena tako, da s  podeljevanjem nagrad in priznanj za izjemne strokovne dosežke ter strokovno delo na podro?ju srbske kulturne dediš?ine krepi zavest o potrebnosti sistemati?nega strokovnega dela na tem podro?ju in v zvezi s tem vzpodbuja in pomaga raziskovalcem.     
 
7. ?len
Dejavnost ustanove je nepridobitna. Prihodki se uporabljajo za izvajanje namena ustanove ter za njeno upravljanje in poslovanje.

8. ?len
Dejavnost ustanove se lahko spremeni le s soglasjem ustanoviteljev.


III. NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU

9. ?len
Ustanova nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj ra?un ter sklepa pogodbe in pravne posle v okviru dejavnosti izhajajo?ih iz akta o ustanovitvi brez omejitev.
Za obveznosti, ki jih prevzema v pravnem prometu, odgovarja s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti ustanove.

10. ?len
Ustanovo zastopa in predstavlja predsednik uprave, ki je pooblaš?en, da v imenu in za ra?un ustanove sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja.
Zastopanje predsednika uprave mora biti v skladu z zakonom, poslovno politiko in ostalimi splošnimi akti ustanove ter je brez omejitev, razen omejitev, ki so dolo?ene v zakonu o ustanovah in v aktu o ustanovitvi.

IV. ORGANA USTANOVE

11. ?len
Organa ustanove sta:
• uprava
• nadzorni svet.
V. UPRAVA

12. ?len
Ustanovo upravlja uprava, ki ima 5 (pet) ?lanov.
Na podlagi predhodnega pisnega soglasja kandidatov imenujejo ?lane uprave ustanovitelji.
?lani uprave ne morejo biti osebe, ki jih dolo?a 22. ?len zakona o ustanovah in tisti, ki kandidirajo za sredstva ustanove.

13. ?len
Uprava se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika uprave in njegovega namestnika.
Seje uprave sklicuje in vodi predsednik uprave.
Uprava je sklep?na, ?e je na seji navzo?ih ve? kot polovica ?lanov.

14. ?len

Mandat uprave
Mandat uprave je štiri leta. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za ?lana uprave.
?lani uprave, z izjemo ?lanov prve uprave, ki so navedeni v ustanovnem aktu ustanove, podpišejo na za?etku mandata izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni z zakonom o ustanovah in da sprejemajo akt o ustanovitvi ustanove, ta statut in druge akte ustanove.

15. ?len

Odlo?anje ?lanov uprave
Uprava odlo?a v skladu s 25. ?lenom zakona, razen v primerih, ki jih dolo?a ta statut.
?e je rezultat neodlo?en, odlo?i glas predsednika.
Uprava sprejema odlo?itve s sklepom.
Zapisnik seje uprave mora predsednik uprave poslati ?lanom uprave in sicer v roku 7 dni po opravljeni seji. ?lani uprave so dolžni pismene pripombe predsedniku uprave dostaviti najkasneje v roku 14 dni po opravljeni seji. V primeru, da ni pisnih pripomb, se zapisnik seje uprave šteje kot veljaven. V nasprotnem primeru se zapisnik usklajuje na prvi naslednji seji uprave.

16. ?len

Pristojnosti in naloge uprave
Uprava:
• skrbi za izvajanje namena ustanove v skladu z voljo in namenom ustanovitelja,
• sprejema v soglasju z ustanoviteljem ta statut, pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj in druge akte ustanove,
• sprejema letni program dela in finan?ni na?rt,
• sprejema poro?ilo o delu in finan?nem poslovanju za preteklo koledarsko leto,
• imenuje strokovne komisije in njihove ?lane,
• na predlog strokovnih komisij oblikuje kriterije za javne razpise za podeljevanje namenskih sredstev,
• opravlja druge pristojnosti in naloge v skladu z ustanovitvenim aktom, statutom in drugimi akti ustanove.17. ?len

Poslovanje uprave
Uprava je dolžna upravljati premoženje ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja v skladu z zakonom o ustanovah. Uprava je dolžna ustanovitelju ter nadzornemu svetu ustanove letno do konca marca predložiti poro?ilo o delu in finan?nem poslovanju v preteklem koledarskem letu.

18. ?len

Predsednik uprave
?lani uprave izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika s sklepom z ve?ino glasov ?lanov uprave.
Predsednik uprave vodi poslovanje, je odgovoren za zakonitost dela ustanove in zastopa ustanovo nasproti tretjim osebam brez omejitev razen omejitev, ki so dolo?ene v zakonu, aktu o ustanovitvi in tem statutu.
V okviru pristojnosti predsednik uprave:
•    predlaga upravi poslovno politiko, letni program in finan?ni na?rt ter razvojni program in sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,
•    poro?a upravi in nadzornemu svetu o rezultatih poslovanja na lastno iniciativo ali na zahtevo ?lanov uprave ali nadzornega sveta,
•    izvršuje sklepe in odlo?itve uprave,
•    sklicuje in vodi seje uprave,
•    opravlja druge zadeve, ki jih dolo?a zakon, akt o ustanovitvi, ta statut in drugi splošni akti.
Za poslovna dejanja, ki niso predvidena s finan?nim na?rtom in letnim programom ter za dejavnosti, ki jih uprava posebej dolo?i s sklepom, je potrebno predhodno soglasje uprave.

19. ?len

?lani uprave
?lani uprave, vabljeni ?lani nadzornega sveta in komisij so upravi?eni do povrnitve potnih stroškov in dnevnic, ki jih dolo?i uprava.
Delo uprave je sicer ?astno.
?lanom uprave se lahko v soglasju z ustanoviteljem izpla?a nagrada za opravljeno delo. Višino nagrade dolo?i uprava s sklepom.

20. ?len
Razrešitev ?lanov uprave
Uprava ali njen ?lan sta lahko pred?asno razrešena v skladu s 23. ?lenom zakona o ustanovah.
?lan uprave lahko odstopi iz uprave s pisno odstopno izjavo, ki jo naslovi ?lanom uprave, ?lanom nadzornega sveta in predsedniku ustanovitelja. Na predlog uprave ali samostojno mora pristojni organ ustanovitelja imenovati novega ?lana uprave najkasneje v roku 45 dni po prejemu odstopne izjave. O spremembi ?lanstva v upravi mora predsednik uprave obvestiti pristojno ministrstvo.
V primeru, da uprava in pristojni organ ustanovitelja v predpisanem roku iz prejšnjega odstavka tega ?lena ne imenujeta novega ?lana uprave, lahko novega ?lana uprave izmed sebe za dolo?en ?as imenuje nadzorni svet. Za?asno imenovanje ?lana uprave ne sme biti za daljši ?as kot 6 mesecev.VI. NADZORNI SVET

21. ?len
Ustanova ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo trije ?lani.
Nadzorni svet sestavljajo predstavnik ustanoviteljev, predstavnik soustanoviteljev, ki naknadno pristopijo ustanovi, in predstavnik donatorja, ki je v preteklem letu daroval najve?.


22. ?len

Na?in imenovanja ?lanov nadzornega sveta
?lane nadzornega sveta imenujejo in razrešuje ustanovitelj. ?lani so imenovani s sklepom na podlagi pisnega soglasja kandidatov.
?lan nadzornega sveta ne more biti hkrati ?lan uprave.
V primeru, da nastopijo okoliš?ine iz 3. odstavka 22. ?lena, ?lan nadzornega sveta, ki ga je nadzorni svet imenoval za za?asnega ?lana uprave, za?asno prekine ?lanstvo v nadzornem svetu. Po preteku roka, dolo?enega za za?asno nadomestitev manjkajo?ega ?lana uprave, pa se avtomati?no vrne v nadzorni svet.
?lani nadzornega sveta podpišejo na za?etku mandata izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni z zakonom o ustanovah in da sprejemajo ustanovitveni akt, ta statut in druge akte ustanove.

23. ?len

Mandat v nadzornem svetu
Mandat ?lanov nadzornega sveta je štiri (4) leta.
?lani so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.

24. ?len

Sklic seje in na?in odlo?anja
?lani izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje nadzornega sveta.
?lani izvolijo predsednika s sklepom z ve?ino glasov nadzornega sveta.
Predsednik nadzornega sveta mora sklicati sejo nadzornega sveta tudi na zahtevo enega ?lana nadzornega sveta. ?lan mora sklic seje zahtevati v pisni obliki.
Seja se šteje za veljavno samo, kadar so prisotni vsi trije ?lani.
?lani nadzornega sveta odlo?ajo s sklepom.

25. ?len

Naloge in pristojnosti nadzornega sveta
Nadzorni svet nadzira zlasti:
• spremlja in nadzoruje izvajanje vsebinskega in finan?nega na?rta,
• ugotavlja smotrnost gospodarjenja uprave s premoženjem,
• spremlja in nadzoruje zakonitost dela ustanove,
• obravnava zaklju?na vsebinska in finan?na poro?ila,
• v primeru ugotovljenih nepravilnosti ustanovitelju predlaga ustrezne ukrepe,
• v primeru hujših kršitev uprave in sklicujo? se na 23. ?len zakona o ustanovah predlaga ustanovitelju ali donatorjem razrešitev uprave ali posami?nega ?lana uprave.

26. ?len

Pred?asna razrešitev ?lanov nadzornega sveta
?e nadzorni svet ne izpolnjuje nalog dolo?enih v aktu o ustanovitvi in tem statutu, lahko pristojni organ ustanovitelja ?lana ali ?lane pred?asno razreši. V roku trideset (30) dni od razrešitve je dolžan imenovati novega ?lana oziroma nove ?lane, tako da je sestava nadzornega sveta spet popolna..
?lan nadzornega sveta je razrešen s sklepom, ki mora vsebovati obrazložitev.
?lan nadzornega sveta lahko odstopi s pisno izjavo. Pristojni organ ustanovitelja je dolžan imenovati novega ?lana nadzornega sveta v roku 45 dni od sprejema odstopne izjave.

27. ?len

Druga telesa ustanove
Ustanova ima lahko tudi delovne oziroma strokovne komisije in svetovalna ad hoc telesa.

VII. USTANOVITVENO PREMOŽENJE

28. ?len
Premoženje ustanove zajema ustanovitveno premoženje in naknadno pridobljeno premoženje.
Ustanovitveno premoženje zajema denarna sredstva, ki so jih ustanovitelji vpla?ali v obliki gotovinskega nakazila.
Pove?anje ali zmanjšanje ustanovitvenega premoženja se lahko izvede le v skladu z zakonom o ustanovah, ustanovitvenim aktom in tem statutom.
Ustanovitveno premoženje ustanove se v posameznem obra?unskem letu ne sme zmanjšati.
Odlo?itev o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja sprejme uprava z dvotretjinsko ve?ino vseh ?lanov.
Odlo?itev je veljavna, ko dasta nanjo soglasje ustanovitelj in ministrstvo.

VIII. VIRI IN NA?INI PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA
IN NA?INI POSLOVANJA USTANOVE

29. ?len
Ustanova pridobiva sredstva za izvajanje namena iz:
• sredstev ustanoviteljev,
• sredstev pridobljenih z dotacijami pravnih oseb,
• sredstev pridobljenih iz naslova donacij in daril pravnih in fizi?nih oseb,
• sredstev pridobljenih z donacijami upravnih organov in organizacij in združenj,
• prihodkov lastnega poslovanja.
Uprava upravlja premoženje v skladu z zakonom in je dolžna voditi stalno in popolno evidenco o premoženju ustanove. Uprava je dolžna skrbeti za upravljanje premoženja in izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja in skrbeti za stabilnost naložb denarja.
S prihodki lahko uprava razpolaga le za izvajanje namena in za poslovanje ustanove.

IX. NA?IN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM
PRIHODKOV NAD ODHODKI

30. ?len
Presežek prihodkov nad odhodki je odvisen od rezultatov poslovanja ustanove in se izra?una iz dohodka ustanove po izra?unih vseh pla?ilnih obveznosti v skladu z zakonom.
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja ustanova za izvajanje svojega namena.
O na?inu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odlo?a uprava v soglasju z nadzornim svetom in ustanoviteljem.

X. POSLOVNA TAJNOST

31. ?len
?lani organov ustanove jam?ijo za varovanje poslovne tajnosti ter odgovarjajo za morebiten prenos informacij na tretje osebe.
Za poslovne tajnosti se štejejo dokumenti in podatki, ki so po svoji naravi zaupni in predstavljajo tajnost poslovanja ter informacije o rezultatih dela in poslovanja, ?e bi lahko njihova dostopnost škodila interesu in ugledu ustanove.

XI. TRAJANJE, STATUSNE SPREMEMBE
IN PRENEHANJE USTANOVE
32. ?len
Ustanova je ustanovljena za nedolo?en ?as.
Ustanova lahko preneha v primerih in po postopku dolo?enem z zakonom, aktom o ustanovitvi in tem statutom. ?e o prenehanju ustanove odlo?i uprava mora k odlo?itvi dati soglasje pristojni organ ustanovitelja in ministrstvo.
V primeru prenehanja ustanove uprava v soglasju z ustanoviteljem premoženje dodeli v skladu z zakonom
V primeru prenehanja delovanja ustanovitelja, mora pristojni organ ustanovitelja prenesti obveznosti in pristojnosti ustanovitelja iz ustanovitvenega akta in iz tega statuta na tretjo pravno osebo, v soglasju s pristojnim organom tretje osebe. Sprememba ustanovitelja je veljavna, ko izda zanjo soglasje ministrstvo in se zabeleži v spremembi ustanovitvenega akta.
V primeru, da ustanovitelj ne izvrši dolo?be iz prejšnjega odstavka in da uprava ustanove ne predlaga prenehanja delovanja ustanove iz drugega odstavka tega ?lena, je za odlo?itev o prenehanju ali nadaljevanju delovanja in o na?inu odlo?anja ustanove pristojno ministrstvo.

XII. AKTI USTANOVE IN NJIHOVE SPREMEMBE

33. ?len
Ustanova dela in posluje na podlagi zakonov, akta o ustanovitvi, tega statuta in drugih aktov, ki jih sprejme uprava za delovanje ustanove.

34. ?len
Ustanovitveni akt lahko spremenijo ustanovitelji, ?e je to nujno za nadaljnje delo ustanove. Namena ni mogo?e spremeniti, razen ?e bi postalo izvajanje dolo?enega namena nemogo?e. Sprememba ustanovitvenega akta je veljavna, ko zanj izda soglasje ministrstvo.
O trajanju,prenehanju in statusnih spremembah odlo?a ustanovitelj s sklepom.
Statut lahko spremeni uprava z dvotretjinsko ve?ino glasov vseh ?lanov uprave in s soglasjem ustanovitelja.

XIII. KON?NA DOLO?BA

35. ?len
Ta statut za?ne veljati naslednji dan ko ga sprejme uprava in da nanj soglasje nadzorni svet.

Št. 1/2006
Datum: 29.5.2006

Živorad Andreji?, univ.dipl.inž.
predsednik prve uprave

Št. 2/2006
Datum: 30.9.2006

Duško Miladinovi?, univ.dipl..inž.
predsednik nadzornega sveta
 
 
zmaj (Custom).jpg
triglav_220907.jpg