Штампа Ел. пошта
There are no translations available.


STATUT VUKOVE ZADUŽBINE


I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ustanova VUKOVA ZADUŽBINA (v nadaljevanju: ustanova) je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določa zakon, akt o ustanovitvi ustanove in ta statut in šteje za ustanovljeno z dnem objave soglasja Ministrstva za kulturo v Uradnem listu RS štev. 49 z dne 12.5.2006.

2. člen
Ta statut ureja organizacijo in organe ustanove, premoženje ustanove in način razpolaganja s prihodki ustanove ter druga vprašanja, pomembna za delo in poslovanje ustanove.

3. člen
Ustanovitelji ustanove so navedeni v aktu o ustanovitvi.

4. člen
Ime je: Ustanova VUKOVA ZADUŽBINA.
Sedež ustanove je v Ljubljani, Gradnikove brigade 6.
Ime in sedež ustanove lahko spremeni uprava s soglasjem ustanoviteljev v skladu z aktom o ustanovitvi in zakonom. Sprememba je veljavna, ko da soglasje Ministrstvo za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

5. člen
V pravnem prometu uporablja ustanova svoj znak in žig okrogle oblike z napisom: USTANOVA VUKOVA ZADUŽBINA  Ljubljana, v latinici in cirilici. Žig je dodatno opremljen z zaporedno številko.


II. NAMEN USTANOVE

6. člen
Namen ustanove je področje preučevanja in ohranjanja srbske kulturne dediščine. Ustanova zagotavlja izpolnjevanje namena tako, da s  podeljevanjem nagrad in priznanj za izjemne strokovne dosežke ter strokovno delo na področju srbske kulturne dediščine krepi zavest o potrebnosti sistematičnega strokovnega dela na tem področju in v zvezi s tem vzpodbuja in pomaga raziskovalcem.     
 
7. člen
Dejavnost ustanove je nepridobitna. Prihodki se uporabljajo za izvajanje namena ustanove ter za njeno upravljanje in poslovanje.

8. člen
Dejavnost ustanove se lahko spremeni le s soglasjem ustanoviteljev.


III. NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU

9. člen
Ustanova nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa pogodbe in pravne posle v okviru dejavnosti izhajajočih iz akta o ustanovitvi brez omejitev.
Za obveznosti, ki jih prevzema v pravnem prometu, odgovarja s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelji ne odgovarjajo za obveznosti ustanove.

10. člen
Ustanovo zastopa in predstavlja predsednik uprave, ki je pooblaščen, da v imenu in za račun ustanove sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja.
Zastopanje predsednika uprave mora biti v skladu z zakonom, poslovno politiko in ostalimi splošnimi akti ustanove ter je brez omejitev, razen omejitev, ki so določene v zakonu o ustanovah in v aktu o ustanovitvi.

IV. ORGANA USTANOVE

11. člen
Organa ustanove sta:
• uprava
• nadzorni svet.
V. UPRAVA

12. člen
Ustanovo upravlja uprava, ki ima 5 (pet) članov.
Na podlagi predhodnega pisnega soglasja kandidatov imenujejo člane uprave ustanovitelji.
Člani uprave ne morejo biti osebe, ki jih določa 22. člen zakona o ustanovah in tisti, ki kandidirajo za sredstva ustanove.

13. člen
Uprava se konstituira na svoji prvi seji z izvolitvijo predsednika uprave in njegovega namestnika.
Seje uprave sklicuje in vodi predsednik uprave.
Uprava je sklepčna, če je na seji navzočih več kot polovica članov.

14. člen

Mandat uprave
Mandat uprave je štiri leta. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za člana uprave.
Člani uprave, z izjemo članov prve uprave, ki so navedeni v ustanovnem aktu ustanove, podpišejo na začetku mandata izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni z zakonom o ustanovah in da sprejemajo akt o ustanovitvi ustanove, ta statut in druge akte ustanove.

15. člen

Odločanje članov uprave
Uprava odloča v skladu s 25. členom zakona, razen v primerih, ki jih določa ta statut.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
Uprava sprejema odločitve s sklepom.
Zapisnik seje uprave mora predsednik uprave poslati članom uprave in sicer v roku 7 dni po opravljeni seji. Člani uprave so dolžni pismene pripombe predsedniku uprave dostaviti najkasneje v roku 14 dni po opravljeni seji. V primeru, da ni pisnih pripomb, se zapisnik seje uprave šteje kot veljaven. V nasprotnem primeru se zapisnik usklajuje na prvi naslednji seji uprave.

16. člen

Pristojnosti in naloge uprave
Uprava:
• skrbi za izvajanje namena ustanove v skladu z voljo in namenom ustanovitelja,
• sprejema v soglasju z ustanoviteljem ta statut, pravilnik o kriterijih in postopkih za podelitev nagrad in priznanj in druge akte ustanove,
• sprejema letni program dela in finančni načrt,
• sprejema poročilo o delu in finančnem poslovanju za preteklo koledarsko leto,
• imenuje strokovne komisije in njihove člane,
• na predlog strokovnih komisij oblikuje kriterije za javne razpise za podeljevanje namenskih sredstev,
• opravlja druge pristojnosti in naloge v skladu z ustanovitvenim aktom, statutom in drugimi akti ustanove.17. člen

Poslovanje uprave
Uprava je dolžna upravljati premoženje ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja v skladu z zakonom o ustanovah. Uprava je dolžna ustanovitelju ter nadzornemu svetu ustanove letno do konca marca predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu.

18. člen

Predsednik uprave
Člani uprave izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika s sklepom z večino glasov članov uprave.
Predsednik uprave vodi poslovanje, je odgovoren za zakonitost dela ustanove in zastopa ustanovo nasproti tretjim osebam brez omejitev razen omejitev, ki so določene v zakonu, aktu o ustanovitvi in tem statutu.
V okviru pristojnosti predsednik uprave:
•    predlaga upravi poslovno politiko, letni program in finančni načrt ter razvojni program in sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,
•    poroča upravi in nadzornemu svetu o rezultatih poslovanja na lastno iniciativo ali na zahtevo članov uprave ali nadzornega sveta,
•    izvršuje sklepe in odločitve uprave,
•    sklicuje in vodi seje uprave,
•    opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon, akt o ustanovitvi, ta statut in drugi splošni akti.
Za poslovna dejanja, ki niso predvidena s finančnim načrtom in letnim programom ter za dejavnosti, ki jih uprava posebej določi s sklepom, je potrebno predhodno soglasje uprave.

19. člen

Člani uprave
Člani uprave, vabljeni člani nadzornega sveta in komisij so upravičeni do povrnitve potnih stroškov in dnevnic, ki jih določi uprava.
Delo uprave je sicer častno.
Članom uprave se lahko v soglasju z ustanoviteljem izplača nagrada za opravljeno delo. Višino nagrade določi uprava s sklepom.

20. člen
Razrešitev članov uprave
Uprava ali njen član sta lahko predčasno razrešena v skladu s 23. členom zakona o ustanovah.
Član uprave lahko odstopi iz uprave s pisno odstopno izjavo, ki jo naslovi članom uprave, članom nadzornega sveta in predsedniku ustanovitelja. Na predlog uprave ali samostojno mora pristojni organ ustanovitelja imenovati novega člana uprave najkasneje v roku 45 dni po prejemu odstopne izjave. O spremembi članstva v upravi mora predsednik uprave obvestiti pristojno ministrstvo.
V primeru, da uprava in pristojni organ ustanovitelja v predpisanem roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne imenujeta novega člana uprave, lahko novega člana uprave izmed sebe za določen čas imenuje nadzorni svet. Začasno imenovanje člana uprave ne sme biti za daljši čas kot 6 mesecev.VI. NADZORNI SVET

21. člen
Ustanova ima nadzorni svet, ki ga sestavljajo trije člani.
Nadzorni svet sestavljajo predstavnik ustanoviteljev, predstavnik soustanoviteljev, ki naknadno pristopijo ustanovi, in predstavnik donatorja, ki je v preteklem letu daroval največ.


22. člen

Način imenovanja članov nadzornega sveta
Člane nadzornega sveta imenujejo in razrešuje ustanovitelj. Člani so imenovani s sklepom na podlagi pisnega soglasja kandidatov.
Član nadzornega sveta ne more biti hkrati član uprave.
V primeru, da nastopijo okoliščine iz 3. odstavka 22. člena, član nadzornega sveta, ki ga je nadzorni svet imenoval za začasnega člana uprave, začasno prekine članstvo v nadzornem svetu. Po preteku roka, določenega za začasno nadomestitev manjkajočega člana uprave, pa se avtomatično vrne v nadzorni svet.
Člani nadzornega sveta podpišejo na začetku mandata izjavo, s katero potrdijo, da so seznanjeni z zakonom o ustanovah in da sprejemajo ustanovitveni akt, ta statut in druge akte ustanove.

23. člen

Mandat v nadzornem svetu
Mandat članov nadzornega sveta je štiri (4) leta.
Člani so lahko po preteku mandata ponovno imenovani.

24. člen

Sklic seje in način odločanja
Člani izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika, ki sklicuje in vodi seje nadzornega sveta.
Člani izvolijo predsednika s sklepom z večino glasov nadzornega sveta.
Predsednik nadzornega sveta mora sklicati sejo nadzornega sveta tudi na zahtevo enega člana nadzornega sveta. Član mora sklic seje zahtevati v pisni obliki.
Seja se šteje za veljavno samo, kadar so prisotni vsi trije člani.
Člani nadzornega sveta odločajo s sklepom.

25. člen

Naloge in pristojnosti nadzornega sveta
Nadzorni svet nadzira zlasti:
• spremlja in nadzoruje izvajanje vsebinskega in finančnega načrta,
• ugotavlja smotrnost gospodarjenja uprave s premoženjem,
• spremlja in nadzoruje zakonitost dela ustanove,
• obravnava zaključna vsebinska in finančna poročila,
• v primeru ugotovljenih nepravilnosti ustanovitelju predlaga ustrezne ukrepe,
• v primeru hujših kršitev uprave in sklicujoč se na 23. člen zakona o ustanovah predlaga ustanovitelju ali donatorjem razrešitev uprave ali posamičnega člana uprave.

26. člen

Predčasna razrešitev članov nadzornega sveta
Če nadzorni svet ne izpolnjuje nalog določenih v aktu o ustanovitvi in tem statutu, lahko pristojni organ ustanovitelja člana ali člane predčasno razreši. V roku trideset (30) dni od razrešitve je dolžan imenovati novega člana oziroma nove člane, tako da je sestava nadzornega sveta spet popolna..
Član nadzornega sveta je razrešen s sklepom, ki mora vsebovati obrazložitev.
Član nadzornega sveta lahko odstopi s pisno izjavo. Pristojni organ ustanovitelja je dolžan imenovati novega člana nadzornega sveta v roku 45 dni od sprejema odstopne izjave.

27. člen

Druga telesa ustanove
Ustanova ima lahko tudi delovne oziroma strokovne komisije in svetovalna ad hoc telesa.

VII. USTANOVITVENO PREMOŽENJE

28. člen
Premoženje ustanove zajema ustanovitveno premoženje in naknadno pridobljeno premoženje.
Ustanovitveno premoženje zajema denarna sredstva, ki so jih ustanovitelji vplačali v obliki gotovinskega nakazila.
Povečanje ali zmanjšanje ustanovitvenega premoženja se lahko izvede le v skladu z zakonom o ustanovah, ustanovitvenim aktom in tem statutom.
Ustanovitveno premoženje ustanove se v posameznem obračunskem letu ne sme zmanjšati.
Odločitev o zmanjšanju ustanovitvenega premoženja sprejme uprava z dvotretjinsko večino vseh članov.
Odločitev je veljavna, ko dasta nanjo soglasje ustanovitelj in ministrstvo.

VIII. VIRI IN NAČINI PRIDOBIVANJA PREMOŽENJA
IN NAČINI POSLOVANJA USTANOVE

29. člen
Ustanova pridobiva sredstva za izvajanje namena iz:
• sredstev ustanoviteljev,
• sredstev pridobljenih z dotacijami pravnih oseb,
• sredstev pridobljenih iz naslova donacij in daril pravnih in fizičnih oseb,
• sredstev pridobljenih z donacijami upravnih organov in organizacij in združenj,
• prihodkov lastnega poslovanja.
Uprava upravlja premoženje v skladu z zakonom in je dolžna voditi stalno in popolno evidenco o premoženju ustanove. Uprava je dolžna skrbeti za upravljanje premoženja in izvajanje namena s skrbnostjo dobrega gospodarja in skrbeti za stabilnost naložb denarja.
S prihodki lahko uprava razpolaga le za izvajanje namena in za poslovanje ustanove.

IX. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM
PRIHODKOV NAD ODHODKI

30. člen
Presežek prihodkov nad odhodki je odvisen od rezultatov poslovanja ustanove in se izračuna iz dohodka ustanove po izračunih vseh plačilnih obveznosti v skladu z zakonom.
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja ustanova za izvajanje svojega namena.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča uprava v soglasju z nadzornim svetom in ustanoviteljem.

X. POSLOVNA TAJNOST

31. člen
Člani organov ustanove jamčijo za varovanje poslovne tajnosti ter odgovarjajo za morebiten prenos informacij na tretje osebe.
Za poslovne tajnosti se štejejo dokumenti in podatki, ki so po svoji naravi zaupni in predstavljajo tajnost poslovanja ter informacije o rezultatih dela in poslovanja, če bi lahko njihova dostopnost škodila interesu in ugledu ustanove.

XI. TRAJANJE, STATUSNE SPREMEMBE
IN PRENEHANJE USTANOVE
32. člen
Ustanova je ustanovljena za nedoločen čas.
Ustanova lahko preneha v primerih in po postopku določenem z zakonom, aktom o ustanovitvi in tem statutom. Če o prenehanju ustanove odloči uprava mora k odločitvi dati soglasje pristojni organ ustanovitelja in ministrstvo.
V primeru prenehanja ustanove uprava v soglasju z ustanoviteljem premoženje dodeli v skladu z zakonom
V primeru prenehanja delovanja ustanovitelja, mora pristojni organ ustanovitelja prenesti obveznosti in pristojnosti ustanovitelja iz ustanovitvenega akta in iz tega statuta na tretjo pravno osebo, v soglasju s pristojnim organom tretje osebe. Sprememba ustanovitelja je veljavna, ko izda zanjo soglasje ministrstvo in se zabeleži v spremembi ustanovitvenega akta.
V primeru, da ustanovitelj ne izvrši določbe iz prejšnjega odstavka in da uprava ustanove ne predlaga prenehanja delovanja ustanove iz drugega odstavka tega člena, je za odločitev o prenehanju ali nadaljevanju delovanja in o načinu odločanja ustanove pristojno ministrstvo.

XII. AKTI USTANOVE IN NJIHOVE SPREMEMBE

33. člen
Ustanova dela in posluje na podlagi zakonov, akta o ustanovitvi, tega statuta in drugih aktov, ki jih sprejme uprava za delovanje ustanove.

34. člen
Ustanovitveni akt lahko spremenijo ustanovitelji, če je to nujno za nadaljnje delo ustanove. Namena ni mogoče spremeniti, razen če bi postalo izvajanje določenega namena nemogoče. Sprememba ustanovitvenega akta je veljavna, ko zanj izda soglasje ministrstvo.
O trajanju,prenehanju in statusnih spremembah odloča ustanovitelj s sklepom.
Statut lahko spremeni uprava z dvotretjinsko večino glasov vseh članov uprave in s soglasjem ustanovitelja.

XIII. KONČNA DOLOČBA

35. člen
Ta statut začne veljati naslednji dan ko ga sprejme uprava in da nanj soglasje nadzorni svet.

Št. 1/2006
Datum: 29.5.2006

Živorad Andrejić, univ.dipl.inž.
predsednik prve uprave

Št. 2/2006
Datum: 30.9.2006

Duško Miladinović, univ.dipl..inž.
predsednik nadzornega sveta
 
 
zmaj.jpg
Znam-grad.jpg