PDF Natisni E-pošta

 

O  USTANOVI VUKOVA  ZADUŽBINA

 

  
Hotel Union v Ljubljani

Vukova zadužbina v Ljubljani je osnovana na Sretenje 15. februarja 2006. v Grand hotelu Union.
S svojim prilogami je mati?ni hiši v Beogradu pristopilo 36 zadužbinarjev. Od tega števila zadužbinarjev jih je pet s svojimi sredstvi omogo?ilo ustanovitev pravnega subjekta v Ljubljani v skladu s slovenskim zakonom o ustanovah.
 

 Krajši naziv: Ustanova Vukova zadužbina
 Daljši naziv: Vukova zadužbina
  ustanova za preu?evanje in ohranjanje srbske kulturne dediš?ine
 V skladu z zakonom je izbrana prva uprava 
  
 Predsednik uprave: Živorad Andreji?
 ?lani uprave: Milan Kolakovi?, Rajko Kramberger, Dragan Miti?, Rodoljub Vasovi?
 Predsednik nadzornega sveta: Duško Miladinovi?

 


Vukova zadužbina v Ljubljani ima svoj statut, temeljni program kot tudi druge akte.  Z njenim delom se lahko seznanite na : www.vukova-zaduzbina.si

O nastanku i delovanju Vukove zadužbine v Beogradu, njenemu programu, statutu in drugih aktivnostih lahko preberete na: www.vukova-zaduzbina.rs

Vukova zadužbina v Beogradu

 

 
PDF Natisni E-pošta

STATUT VUKOVE ZADUŽBINE


I. SPLOŠNE DOLO?BE

1. ?len
Ustanova VUKOVA ZADUŽBINA (v nadaljevanju: ustanova) je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih dolo?a zakon, akt o ustanovitvi ustanove in ta statut in šteje za ustanovljeno z dnem objave soglasja Ministrstva za kulturo v Uradnem listu RS štev. 49 z dne 12.5.2006.
VeÄŤ ...
 


 
zmajGRO.jpg
zmajkupola.jpg